top of page

Kvalita versus dĺžka spánku

Dnes to bude zdieľaný, zaujímavý článok o výskume českých vedcov o kvalite a dĺžke nášho spánku.Kvalita spánku je pre kvalitu života dôležitejšia než jeho dĺžka

Určite sa vám už stalo, že ste si zle nastavili budík alebo ho hodili niekam do ďalekého zvukotesného kúta, pospali ste si o pár hodín dlhšie a prebudili ste sa – nie lepšie vyspatí. Je to tak, dĺžka spánku nie je jeho najdôležitejší parameter a tak ako pri viacerých dôležitých veciach vôbec nie je najdôležitejšia dĺžka, ale kvalita.Kvalita spánku je aj podľa českých vedcov pre kvalitu života dôležitejšia ako jeho dĺžka.Výskumný tím Sociologického ústavu Akadémie vied Českej republiky a Katedry sociológie Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej sav prelomovej štúdii

publikovanej pred pár dňami v časopise PLOS ONE zameral na dlhodobé účinky zmien kvality a dĺžky spánku na kvalitu života (QoL).Už predchádzajúce výskumy priniesli závery, že nedostatok spánku, jeho nízka kvalita alebo nevhodné načasovanie znižujú QoL. Ľudia s dostatkom kvalitného spánku v správnom čase majú lepšie celkové zdravie a naopak, tí, ktorí spia zle, menej, ale aj príliš veľa, vykazujú zníženú QoL. Štúdie zamerané na longitudálne účinky spánku na QoL však môžeme považovať za vzácne, často im chýba hĺbka aj rozsah, a tak vieme veľmi málo o dlhodobom vplyve zmien dĺžky spánku, jeho kvality a času, kedy ľudia spia, na QoL.


Českí vedci si dali za cieľ túto výskumnú medzeru vyplniť pomocou analýzy longitudálnych údajov troch vĺn Panelového prieskumu českých domácností z rokov 2018 – 2020, ktorá obsahuje odpovede až 4 523 respondentov z 2 155 domácností vrátane spánkových premenných.

Vedci skúmali vplyv dĺžky spánku, kvality spánku a aj „sociálneho jetlagu“ – nesúladu medzi sociálnymi a biologickými rytmami – na spokojnosť so životom, šťastie, pracovný stres a subjektívne vnímanie zdravia a pohody.

Pôvodne bola vysoká QoL spájaná najmä s nedostatkom stresu, postupne sa však jej definícia vyvinula do multidimenzionálneho konceptu, zdôrazňujúceho subjektivitu skúseností, funkcie a blahobytu a zahŕňajúceho fyzické, psychologické a sociálne oblasti života. QoL je teda súhrou medzi vnímaním vnútorných stavov, napríklad zážitkov šťastia, pocitu dobrého zdravia či spokojnosti a vonkajších udalostí, vplývajúcich na rodinnú aj kariérnu oblasť života.


Českí vedci pracovali s teoretickým modelom QoL, obsahujúcim parametre troch doplnkových kategórií, týkajúcich sa subjektívneho, existenčného a objektívneho aspektu dobrého života. Pojmy QoL boli v tomto modeli začlenené do integratívnej teórie kvality života IQOL. Analýza českého výskumného tímu bola založená na subjektívnej zložke tejto všeobjímajúcej teórie, zahŕňajúcej vzájomne prepojené parametre blahobytu, spokojnosti so životom, šťastia a zmyslu života.

Výskum hľadal odpovede aj na tieto otázky: Ovplyvňujú zmeny v spánku kvalitu života v priebehu času? Má spánok vplyv na zmeny v kvalite života? Vychádzajúc z predchádzajúcich výskumov pracoval český vedecký tím s hypotézami:

  • jedinci s priemerne dlhším trvaním spánku majú vyššiu úroveň QoL ako jedinci s kratším trvaním spánku;

  • predĺženie trvania spánku v priebehu času súvisí s vyššími úrovňami QoL;

  • jedinci s priemerne vyššou kvalitou spánku majú vyššiu úroveň QoL ako jedinci s nižšou kvalitou spánku;

  • zlepšenie kvality spánku v priebehu času súvisí s vyššou úrovňou QoL;

  • jednotlivci s priemerne nižšími úrovňami sociálneho jetlagu majú vyššiu úroveň QoL ako jednotlivci s vyšším sociálnym jetlagom;

  • pokles sociálneho jetlagu v priebehu času súvisí s vyššou úrovňou QoL.

Vedúci autori štúdie Michaela Kudrnáčová a Aleš Kudrnáč takto zhrnuli závery, ku ktorým dospeli:Lepší spánok znamená lepšiu kvalitu života.Aj keď je dôležité, kedy spíme a ako dlho spíme, jedinci, ktorí majú kvalitnejší spánok, majú aj lepšiu kvalitu života, a to bez ohľadu na čas a dĺžku spánku. Sledovaním 4 253 ľudí počas troch rokov sme navyše zistili, že tým, ktorým sa zlepšil spánok, sa zlepšila aj kvalita života.“

Prelomová česká štúdia priniesla komplexnú analýzu postavenú na základoch predchádzajúceho výskumu a splnila cieľ autorov: rozšíriť poznatky o úlohe spánku v ľudskom živote. Pri meraní rôznych aspektov spánku bolo zistené, že kvalita spánku je najvplyvnejším faktorom na 5 aspektov kvality života: pohodu, životnú spokojnosť, subjektívne zdravie, pracovný stres a šťastie.

Českí sociológovia už avizovali, že stredobodom ich nasledujúceho výskumu bude to, ako zmeny v životnom štýle a psychologické problémy počas pandémie covidu-19 ovplyvnili spánkové návyky a kvalitu života s nimi súvisiacu.Autori: MUDr. Tomáš Havran a MUDr. Marek Karman, Newsfilter Týždeň v zdraví pre Denník N.
117 views0 comments

Recent Posts

See All

Kortizol

Comments


bottom of page